ADMINARIUS

Powstaliśmy w 2002r. z profilem działalności ukierunkowanym na świadczenie usług dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Nasza specjalizacja to zarządzanie nieruchomościami / administrowanie nieruchomościami, w zależności od potrzeb i preferencji Zleceniodawcy. 
Wykonując nasze usługi kierujemy się należytą starannością mając za cel nadrzędny dbałość o interesy zleceniodawcy i dążenie do minimalizacji kosztów funkcjonowania nieruchomości.

W zakresie świadczonych usług zapewniamy między innymi:

Dla wspólnot mieszkaniowych:
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali
 • konserwację instalacji wewnętrznych i części wspólnych budynku w celu utrzymania ich w stanie nie pogorszonym
 • całodobowe pogotowie na wypadek awarii
 • doradztwo w kwestiach dotyczących funkcjonowania Wspólnoty
 • organizowanie i obsługę zebrań Wspólnoty oraz prowadzenie Księgi Uchwał Wspólnoty
 • rozliczenia mediów, w okresach ustalonych z właścicielami, a także rozliczenie roczne kosztów Wspólnoty w stosunku do wpłaconych zaliczek
 • prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami - w systemie komputerowym umożliwiającym przejrzystość i aktualność zapisów (w formie określonej uchwałą właścicieli lub na zasadach ogólnych)
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, projektów planu gospodarczego (ustalanie wysokości zaliczki) oraz projektów uchwał
 • zarządzanie nieruchomością wspólnoty zgodnie z wymaganiami i standardami zawodowymi zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. oraz ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.

Dla obiektów komercyjnych:

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i budynków użytkowanych przez właścicieli (najemców) lokali i terenów wspólnych
 • kontrolę dostaw energii elektrycznej, wody i gazu
 • kontrolę nad usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości (ochrona, recepcja, utrzymanie czystości itd.), zgodnie z oczekiwaniami właściciela
 • całodobowe pogotowie na wypadek awarii oraz okresowe przeglądy instalacji w nieruchomości
 • rozliczanie kosztów funkcjonowania nieruchomości i czynszu płaconego przez najemców
 • zarządzanie nieruchomością zgodnie z wymaganiami i standardami zawodowymi zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. oraz przepisami wykonawczym